logo-tekst

logo-text

Nederlands

Algemene voorwaarden

Aanmelden cursus

Als de cursist het inschrijfformulier heeft ingevuld en ondertekend is dit een bindend contract, daar alleen afgeweken kan worden van de financiële verplichting bij bijzondere gebeurtenissen. Zie "Annuleren cursus".
Bij het inschrijfformulier dient er een kopie van een geldig legitimatiebewijs toegevoegd te zijn. Indien een cursist jonger is dan 18 jaar dient de ouder of de verzorger het inschrijfformulier te ondertekenen en een kopie van legitimatie bewijs toe te voegen.

Betalen cursus

De betaling van de cursus kan overgemaakt worden op ABNAMRO bankrekening 53.95.70.133 t.n.v. Another Academy te Amsterdam
Het totale bedrag van € 1950,00 kan ineens worden betaald, 14 dagen voor aanvang van de 1e les. Of men kan het in 2 termijnen betalen, de eerste termijn te voldoen 14 dagen voor de aanvang van de 1e les, de 2e termijn dient men te voldoen voor aanvang van les 6.
Indien er niet wordt voldaan aan de financiële verplichting kan Another Academy de toegang tot de klas weigeren. Indien de cursist in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van de cursist. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het geen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cursist worden verhaald. De cursist is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Annuleren cursus

Als het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend, is dit een bindend contract wat enkel onder hoge uitzondering ontbonden kan worden. Alleen bij ziekte of overlijden. Voor 30 dagen voor de aanvang van de 1e les kan de cursist de cursus kosteloos annuleren.
Annuleert de cursist binnen 30 dagen voor de aanvang van de cursus, betaalt de cursist 20 % annulering kosten van het gehele bedrag van € 1950,00. Is de annulering gedaan voor 14 dagen voor de aanvang van de cursus, betaalt de cursist 50 % van het gehele bedrag van € 1950,00. Wanneer de cursist 7 dagen voor aanvang van de cursus annuleert betaalt de cursist 100% van het gehele bedrag van € 1950,00.Alle annuleringen dienen schriftelijk te geschieden.
Tussentijdse beëindiging van de cursus is niet mogelijk, mocht de cursist wegens ziekte niet de lessen bij kunnen wonen, kan er op vertoon van een doktersverklaring de gemiste lessen in een volgende cursus worden ingehaald.
Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst per direct verbroken, met ingang van de datum van overlijden. Het vooruit betaalde lesgeld wordt dan terugbetaald aan de rechthebbende.
Mocht de cursist zich op een zodanige manier gedragen tijdens de cursus dat de belangen van Another Academy of andere cursisten ernstig worden geschaad, is Another Academy bevoegd de gedane overeenkomst op te zeggen. De verplichting om het totale bedrag van € 1950,00 te betalen volgens de overeenkomst, blijft wel staan.
Another Academy behoudt zich het recht om data van de cursus te wijzigen. En indien er een opleiding is volgeboekt, of dat de locatie door omstandigheden niet te gebruiken is, kan Another Academy niet schadeplichtig worden gesteld voor het annuleren van de cursus.  Mocht de cursus definitief niet doorgaan dan wordt het inshcrijfgeld gerestitueerd. Dit geldt ook bij het overlijden van de eigenaar van Another Academy. De ingeschreven cursisten worden uiterlijk 14 werkdagen voor de aanvang van de cursus via een annulering bericht schriftelijk benaderd.
Another Academy heeft een vooraf vastgesteld aantal opleidingsplaatsen. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als er geen plaats meer is krijgt de student/cursist daarvan z.s.m. bericht en kan men eventueel op een wachtlijst worden geplaatst. Mocht er definitief geen plaats zijn dan wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.

Huisregels Another Academy

Een kwartier voor aanvang van de cursus is Another Academy open.
De cursus start op tijd en tevens wordt verwacht dat de cursist op tijd aanwezig zal zijn.
Bij verhindering door ziekte, dringende zaken of te laat komen, graag z.s.m. aan Another Academy doorgeven via de mail. Bij voorkeur 1 dag van tevoren, en minimaal 1 uur voor aanvang van de cursus.
De cursist wordt geacht bij alle lessen aanwezig te zijn, op de lessen voorbereid te zijn en eventuele huiswerkopdrachten te hebben gedaan. Ook wordt 100% inzet en motivatie van de cursist verwacht.
De cursist laat opgeruimd, netjes en schoon de werkplek achter, na einde van de les.
Mobiele telefoons worden niet geacht aan te staan tijdens de les.
Cursisten zijn niet toegestaan door het pand rond te lopen aangezien meerdere bedrijven zich in het pand vestigen, en worden geacht zich alleen in de lesruimte en eventueel de toiletruimtes te bevinden.
Roken is niet toegestaan in het gehele pand en is alleen buiten toegestaan.

Benodigdheden voor de lessen

Van de cursist wordt geacht zelf alle benodigdheden voor de cursus aan te schaffen.
Ook wordt zelfstandigheid van de cursisten verwacht.

Aansprakelijkheid

Another Academy is niet aansprakelijk voor diefstal of schade van eigendommen van de cursist.
Another Academy is tevens niet aansprakelijk voor eventuele schade die de cursist tijdens de cursus oploopt. Tevens vrijwaart de cursist Another Academy van alle aansprakelijkheden met betrekking tot de cursus en tijdens de cursus opgelopen schade aan de cursist of derden.
Alle schade die door de cursist in het gebouw wordt aangericht, bijvoorbeeld schade aan meubilair of apparatuur etc. zal op kosten van de cursist of wettelijke ouder of voogd worden verhaald.

Auteursrechten

Op het lesmateriaal dat Another Academy verschaft berust auteursrecht. Het is derhalve strikt verboden deze te vermenigvuldigen of te openbaren, door bijvoorbeeld kopie of anderzijds zonder toestemming van Another Academy.
Eventuele wijzigingen in prijs of inhoud cursus, tevens eventuele drukfouten in folders of website zijn voorbehouden.
Wet en bescherming persoonsgegevens

Persoonlijke informatie van de cursist, naam en adres gegevens worden opgenomen in het bestand van Another Academy en worden alleen gebruikt voor de cursus doeleinden en voor het versturen van informatie of eventuele andere benodigdheden t.b.v. de cursus en de cursist. Indien de cursist dit niet op prijsstelt, graag bij voorbaat aangeven, waarna dit in acht zal worden genomen.